"الفتح Feth" sözcüğü kapalı olan şeyi açmak demektir. Yemenlilerin dilinde ise "yargı" demek olup hâkime "fettah [yargıç] derler. "Fettah", Allah'ın isimlerinden biridir. Bununla Allah'ın kullarına rahmet ve rızık kapılarını açtığı kastedildiği gibi, kulları arasında hüküm vermesi de kastedilir. [ (Lisanü'l-Arab; c: 7, s: 10-12. "fth" mad.)]
Sözcük, "kapalı olanı açmak" anlamı eksen alınarak su, sulama amacıyla toprağa su vermek, nehir, savaş ülkesini açmak; fethetmek, zafer kazanmak, zapt etmek, yardım etmek gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Konumuz olan 27 ve 28. ayetlerdeki ifadeler dikkate alındığında ise sözcüğün Arapçanın Yemen bölgesindeki "hüküm ve "hüküm günü" anlamı ön plana çıkmaktadır. Nitekim daha evvel A'raf ve Sebe' surelerinde de bu anlamı ile geçmişti:
88,89Toplumundan büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: "Ey Şu'ayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kentimizden kesinlikle çıkarırız, ya da bizim dinimize/ yaşam tarzımıza dönersiniz!" Şu'ayb, dedi ki: "İstemesek de mi! Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize/yaşam tarzınıza dönersek, kesinlikle Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında ona geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz bilgisi ile her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvenip dayandık." –Ey Rabbimiz! Bizimle toplumumuz arasında hak ile hükmet. Çünkü Sen hükmedenlerin en hayırlısısın!–
(A'raf/88, 89)
26De ki: "Rabbimiz aramızı bir araya getirecek, sonra da hak hükmü ile aramızı ayıracaktır. Ve O, hayır kapılarını açandır, hüküm verendir, çok iyi bilendir.
(Sebe'/26)