68. ayetin orijinalinde geçen " خوضhavd" sözcüğü genellikle "dalmak" olarak anlaşılmaktadır. Konumuz olan ayette de bu sözcükle "eğlenmek için söze dalma" anlamının kast olunduğu açıklanmaktadır.
Bizim tespitlerimize göre ise " خوضhavd" sözcüğü "suda yürümek" demektir. Bu sözcük "havada" şeklinde fiil olarak "işi karıştırma ve karışık işte tasarruf etmek" anlamında kullanılır. [ (Lisanü'l-Arab; c. 3, s. 250, 252. "Havd" mad.)] Dolayısıyla sözcüğün "işi karıştırıp karışık işle iştigal edilmesi" anlamı, suda yüründüğü zaman geride herhangi bir izin kalmayacak olmasından çıkmaktadır. Bu sebeple "havd" sözcüğünü "dalmak, eğlenmek" anlamı yerine, "boşa uğraşmak" anlamında kullanmak daha uygun düşmektedir.
Bu sözcüğün Kur'an'da geçtiği birkaç örnek (Müddesir/45) (Tur/11, 12) (Zühruf/83) daha vardır.