MİSKİN المسكين

Ayette geçen "مسكين miskin" sözcüğü fıkıh literatüründe "Fakirden daha yoksul olan kimse" olarak tanımlanmıştır.
Gerçekte "miskîn" sözcüğü "sakin olmak, hareketsiz durmak" anlamındaki "سكن sekene" sözcüğünün türevlerindendir. Lisanü'l-Arab adlı eserde "sekene" sözcüğünün esas anlamının "واضع eğilen/boynunu büken, tevazu gösteren" demek olduğu belirtilmektedir. [ Lisan (Cilt 4, Sh. 630-635] Sekene maddesi) Bu iki anlam bir arada düşünülürse, "miskîn"in gerek fakirlik yüzünden gerekse başka bir etken nedeniyle hareketsiz kalmış, serbest hareket imkanını kaybetmiş, boynu bükülmüş kimse" olduğu anlamına ulaşılır. Bu ikinci nedenle miskinleşmenin örneği Kehf suresi 79. ayette görülür. "Miskin" bazı hallerde fakirden üstün olabileceği gibi, bazen de fakirden daha yoksul olabilir. Bunun Kur'an'da birçok örneği mevcuttur.
"مسكين Miskin" sözcüğü fıkıh kitaplarında "Fakirden daha da yoksul kimse" şeklinde tanımlanır. Sözcüğün kök anlamından yola çıkılırsa, "miskin" ve "mesâkîn" sözcükleri ile kastedilenin hareket kabiliyetini kaybetmiş, iş yapma imkân ve fırsatları kalmamış kimseler olduğu anlaşılır.