MÜRSELÂT المرسلات
المرسلات [mürselât] sözcüğü, إرسالل [irsâl] kökünden türemiş olup "gönderilmişler" anlamındadır. Yine irsâl kökünden türemiş olan ارسل [ersele] fiili, öznesi Allah olmak üzere, "peygamber gönderdi/gönderir", "bulut gönderdi/gönderir", "rüzgâr gönderdi/gönderir" biçimlerinde Kur'ân'da birçok kez yer almıştır. Bu kök anlamı nedeniyle el-mürselât sözcüğü klâsik kaynaklarda "bulutlar, rüzgârlar ve peygamberler" olarak değerlendirilmiştir. Biz ise bu görüşte değiliz. Şöyle ki: Genelde, "bir uzlaşma amacıyla ya da bir işi bitirmek için gönderilen kimse" olarak tanımlanan الرّسول [resûl=elçi] sözcüğü, mürselât sözcüğüyle aynı kökten türemiş olup bu sözcük de "gönderilmiş" demektir. Ancak, الرّسول [resûl=elçi] sözcüğü, sadece "insanlardan seçilmiş elçiler" olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü Allah meleklerden de elçiler seçtiğini bildirmektedir:
75,76Allah, haberci âyetlerden elçiler seçer, insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah, en iyi işiten, en iyi görendir, ellerinin arasında olanı ve arkalarında olanı bilir. Ve işler, yalnızca Allah'a döndürülür.
(Hacc/75)
Şu hâlde, Tekvîr sûresi'nin tahlilinde sözcüğün türediği kökleri dikkate alarak ortaya koyduğumuz gibi, "kuvvet, yönetim gücü" anlamı yanında "elçi ve haber verici" anlamına da gelen melek sözcüğünü, mürselât sözcüğünün anlamı kapsamında değerlendirmek mümkündür. Diğer taraftan Rabbimiz açıkça bildirmiştir ki elçiler, "indirilmişler"lerden de olabilir:
10,11Allah, onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O hâlde, ey kavrama yetenekleri olan iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girin. Kesinlikle Allah, iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, size bir öğüt, size Allah'ın açık açık âyetlerini/ alâmetlerini/ göstergelerini okuyan bir elçi indirdi. Ve her kim, Allah'a inanır ve sâlihi işlerse, Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuza dek kalacakları cennetlere girdirir. Allah, onun için rızkı güzelleştirmiştir.
(Talâk/10-11)
Yukarıdaki âyetlerde altı çizilerek dikkat çekilen Allah'ın indirdiği öğüt [zikr]: elçi [resûl] sözcükleri ile, "Peygamber"in değil, "Kur'ân âyetleri"nin kasdedildiği kolayca anlaşılmaktadır. Bu durumda "Kur'ân âyetleri" de, Allah'ın evrensel, ölümsüz ve indirilmiş elçileridir. Bundan yola çıkarak âyetteki mürselât [gönderilmişler, elçiler] sözcüğü ile kasdedilenin, "Kur'ân âyetleri" olduğunu söyleyebiliriz.