Ta Ha21Allah: "23Sana en büyük alâmetlerimizden/göstergelerimizden göstermemiz için 21tutun ona, korkma! Biz onu ilk yürüyüş yoluna geri çevireceğiz; o işleri yoluna koyacağız, sana sıkıntı verdirmeyeceğiz. 22Diğer bir alâmet; gösterge olmak üzere de gücünü/kanadına ekle, çirkinlik olmadan hiç kusursuz, mükemmelce çıkacaksın" dedi.
" سيرةSiyret" sözcüğü, "gece/ gündüz yürümek" anlamındaki " س ى رsyr" kökünden gelir. İsm-ün Nev'i kalıbında olup "yürüyüş, yürüyüş yolu" demektir. Bu sözcük, "Vali halkının içinde güzel bir yürüyüşle ( سيرة حسنةsiyreten haseneten) yürüdü" deyiminden gelir. (TAC- LİSAN)
Bu ifade, valinin halkın işlerini yoluna koyduğundan, halkın problemlerinin çözüldüğünden kinayedir. Sözcüğün "seyr" ve "Mesire" kalıpları Türkçemize de aynen geçmiştir.
" س ى ر s y r" kökünden türemiş farklı sözcükler Kur'an'da yirmi yedi kez yer alır. " سيرةSiyret" formuyla Kur'an'da sadece bir kez Ta Ha/21. âyette yer alır.
Ta Ha/21'deki "سنعيدها سيرتها الاولى senüıyduha siyretehal ula (Biz onları ilk yürüyüş yoluna geri çevireceğiz)" ifadesi de Musa'nın sayıp döktüğü problemlerin, Bizzat Allah tarafından çözüleceğinin, o işlerin Allah tarafından yoluna koyulacağının bildirimidir. Musa'nın güvencede olacağının teminatıdır. Tıpkı Rasülüllah'a Maide/ 67'de "Ey Rasûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve eğer bunu yapmazsan, o zaman O'nun verdiği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah da seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah, kâfirler; Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenler toplumuna kılavuzluk etmez" ve Duha/3'te "Rabbın Sseni terk etmeyecek ve sana darılmayacak" şeklinde verilen teminata benzemektedir.
Ayette açıkça Musa'ya "Sen o hayat veren vahye tutun, korkma, Biz o işleri yoluna koyacağız, senin o problemlerini çözeceğiz, sana sıkıntı verdirmeyeceğiz, her şey güllük gülistanlık olacak" denilmektedir.
Nitekim Musa Bizzat Allah tarafından kendisine verilen bu güvence sayesinde Mısır'a döndüğünde hiç problem yaşamadı, korktuklarının hiçbiri başına gelmedi, işleri yolunda gitti. Gayet güzel bir ortamda çalışmalarını sürdürdü.
Kadim lügatlerde " سيرةsiyret" sözcüğüne " هيئةhey'et (şekil)" anlamının verildiği; nedenin de bu ayete geleneksel anlamına yönelik "elindeki yılanı ilk şekli olan odundan asaya dönüştüreceğiz" anlamını sağlamak olduğu bildirilmektedir. Oysa Arap dilinde, sağlanmak istenileni destekleyen " سيرةsiyret" sözcüğünün هيئةhey'et (şekil)" anlamında kullanıldığını gösteren başka bir örneği daha bulunmamaktadır. Böyle bir anlam verilmesi, kesinlikle akıl ve kural dışıdır.