عرف ['urf] sözcüğü, "bilgi" [ilim, irfan/iyiyi kötüyü, eğriyi doğruyu ayırabilme özelliği] demektir ve genel olarak bu anlamda kullanılır. Nitekim örf, ma'rûf gibi sözcükler de bu anlam ekseninde olan sözcüklerdir. Ancak 'urf sözcüğünün esas anlamı, "kum yığını, yerden yüksek olan yer, yığın, yığıntı" demektir. Arapların horozun ibiği ile atın yelesine 'urf demeleri, sözcüğün bu anlamına göredir. [(Lisanü'l Arab, "a r f" mad. )]
'Urf sözcüğünün esas anlamı ile, yaygın olarak kullanılan anlamı arasındaki ilişki, "bilgi"nin de bir şeylerin "birikimi, yığını" olmasından kaynaklanmaktadır. Biz, bu âyetin çevirisinde 'urfen sözcüğünün hem vazı' [ilk], hem de isti'mal [yaygın kullanılan] anlamlarının birleştirilmesini öneriyoruz. Bu durumda âyetin çevirisi şu şekilde olmaktadır: "Bilgi yığını [bilgi kümeleri, bilgi öbekleri; necm necm] hâlinde gönderilmiş Kur'ân âyetlerine kasem olsun ki,..."
'Urf ve çoğulu olan اعراف [a'râf] sözcükleri hakkında daha fazla ayrıntı A'râf sûresi'nin tahlilinde yer alacaktır.